You are currently viewing Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Welkom bij een nieuwe blog. Ditmaal gaat het over de inhoud van algemene voorwaarden en daarnaast om de geldigheid hiervan.

Als bedrijf is het zeer verstandig om algemene voorwaarden op te stellen. In deze bepalingen kunnen allerlei zaken naar eigen inzicht worden opgenomen. Bijvoorbeeld bepalingen over betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, garanties en de afhandeling van klachten.  

Geldigheid algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze op een juiste manier aan de klant voorafgaand aan de koop ter hand zijn gesteld. Dit betekent dat de klant de mogelijkheid heeft gekregen om de algemene voorwaarden in te zien. Het is niet de verantwoordelijkheid van de ondernemer om te controleren of de voorwaarden ook echt zijn gelezen. Het ter hand stellen kan op verschillende manieren. De eerste mogelijkheid is het overhandigen van de algemene voorwaarden in fysieke vorm, bijvoorbeeld op papier. Wanneer dit niet mogelijk is, omdat het om een grote hoeveelheid pagina’s gaat, is het voldoende om de algemene voorwaarden ter inzage te leggen in de winkel. Mocht dit niet mogelijk zijn, is het ook toegestaan om de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel ter inzage te leggen.

Via internet
Ook via internet kunnen er op verschillende manieren overeenkomsten tot stand komen, waarbij je als ondernemer wenst dat de algemene voorwaarden geldig zijn. Bijvoorbeeld bij het versturen van een offerte of bij het verkopen van goederen of diensten via een website op internet. Bij het versturen van een offerte dienen de algemene voorwaarden te worden toegevoegd. Dit kan door een bijlage toe te voegen in de e-mail. Indien de offerte per post wordt verstuurd, kunnen de algemene voorwaarden schriftelijk worden toegevoegd. Bij aankopen via internetwebsites gelden er andere regels. Zo dienen de algemene voorwaarden voorafgaand aan de koop digitaal kenbaar te zijn gemaakt. Waarbij de koper de algemene voorwaarden met een actieve handeling dient te accepteren. Dit komt neer op een vakje aanvinken op de website waarbij staat dat de algemene voorwaarden worden geaccepteerd. Ook dient het bestand met de algemene voorwaarden binnen één klik te worden gevonden waarbij het mogelijk is om het bestand in een toegankelijke vorm op te slaan, bijvoorbeeld in PDF.

Ongeldige algemene voorwaarden
Onredelijk bezwarende bedingen zijn niet toegestaan in de algemene voorwaarden. In de wet zijn twee bepalingen opgenomen waaruit volgt welke bedingen in ieder geval onredelijk bezwarend zijn en waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn. Bij de grijze lijst dien je als ondernemer aan te tonen dat het niet onredelijk is. In het geval van de zwarte lijst zijn de bepalingen altijd onredelijk bezwarend en dus ongeldig.

Grijze lijst: lange reactietermijn, verplichtingen beperken van ondernemer, uitsluiten verplichting tot schadevergoeding, bevoegdheid tot verrekenen verdergaand dan in de wet staat, rechten die vervallen indien een klant iets doet of niet doet, opzegtermijn die voor klant langer is dan voor de ondernemer, volmacht die doorgaat na overlijden of onder curatelestelling.
Zwarte lijst: prestatie uitsluiten, ontbinden (dus vernietigen) van overeenkomst verder beperken dan hoe het in de wet staat, bevoegdheid tot opschorten beperken, wanprestatie van ondernemer zelf beoordelen, verplichtingen ondernemer overdragen aan iemand anders, verweermiddelen uitsluiten, verjaringstermijn beperken, prijsverhoging zonder goedkeuring klant, schadevergoeding ongelijk verdelen, abonnement verlengen zonder mededeling, de klant beperken om bewijs te leveren, moment van opzeggen abonnement, keuze van rechter wijzigen.

Vernietigen algemene voorwaarden
In een aantal gevallen is het voor de klant mogelijk om de algemene voorwaarden te vernietigen. Dit kan door middel van een brief of e-mail van de klant gericht aan de verkopen/ondernemer in de volgende gevallen:
1. Indien de ondernemer zich niet houdt aan de algemene voorwaarden.
2. Indien de bepalingen onredelijk bezwarend zijn, zoals ook een groot deel volgt uit de grijze en zwarte lijst.
3. Indien de algemene voorwaarden door de ondernemer op een onjuiste wijze worden gewijzigd en wanneer de klant hierover verkeerd informeert.

Mochten er naar aanleiding van deze blog vragen bestaan over jouw algemene voorwaarden, stel ze dan aan SJAK!

Leave a Reply