You are currently viewing Inleiding in het Auteursrecht

Inleiding in het Auteursrecht

Welkom bij een nieuwe blog. Ditmaal gaat het over de basis van het auteursrecht.

Als ondernemer of als beginnend bedrijf is het van belang om je bewust te zijn van auteursrecht. De maker van iets wordt hierdoor beschermd. Het is zowel voor de maker van een goed als voor iemand die het gebruikt belangrijk om te weten wanneer er rechten worden geschonden.

Bescherming door auteursrecht
Auteursrecht komt er op neer dat de maker van een geschreven werk in tekst, wetenschap of kunst (of degene aan wie het recht is overgedragen) de enige is met het recht om het openbaar te maken of om het te verveelvoudigen, ofwel kopiëren. Openbaar maken is bijvoorbeeld het online plaatsen van een foto en verveelvoudigen is bijvoorbeeld het nogmaals afdrukken van de foto. Meteen na het maken van een werk of goed is er sprake van bescherming door middel van auteursrecht. Er zijn geen handelingen nodig om auteursrecht van de maker te laten ontstaan.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de maker bescherming te geven op grond van auteursrecht. Zo dient het werk origineel en persoonlijk te zijn, het moet zintuiglijk waarneembaar zijn en tot slot mag het niet gaan om nieuwe techniek. De originaliteit en persoonlijkheid betekent dat het niet mag zijn afgeleid van een eerder ander werk en zintuiglijk waarneembaar betekent dat het te zien, te horen of te voelen is.

Duur van auteursrecht
In beginsel blijft het auteursrecht bestaan tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Als het werk is geproduceerd door een rechtspersoon, gelden andere regels. In dat geval blijft het auteursrecht bestaan tot 70 jaar na het maken van het werk.

Intellectueel eigendomsrecht
Naast het auteursrecht zijn er verschillende andere onderdelen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht. Het is van belang om je bewust te zijn van het merkenrecht, octrooirecht, databankenrecht, handelsnaamrecht etc. Ook hierin wordt de ontwikkelaar of eigenaar van het recht beschermd.

Handelen bij overtreding
Wanneer een werk onrechtmatig openbaar wordt gemaakt of wordt verveelvoudigd is het mogelijk om de rechter te verzoeken om verspreiding of verkoop tegen te gaan. Het is in eerste instantie van belang om degene die het auteursrecht overtreedt hiervan te informeren door middel van een brief. Hierin kan dan worden aangegeven dat het werk niet meer mag worden verspreid en dat de verspreiding meteen moet worden gestopt. In gevallen waarin dit geen resultaat oplevert of waarin het kwaad al is geschied, is het mogelijk om een zaak aan te spannen tegen de overtreder van het auteursrecht. De schade kan in die procedure op de betreffende persoon worden verhaald. In situaties waarin erg weinig tijd is en die voldoende spoedeisend zijn is het mogelijk om een kort geding aan te spannen. Dit is een versnelde procedure.

Mochten er naar aanleiding van deze blog vragen bestaan over auteursrecht binnen jouw onderneming, stel ze dan aan SJAK!

Leave a Reply