You are currently viewing Het privacyrecht

Het privacyrecht

Laatst hebben we een blog geplaatst over de privacyverklaring. Hierin is gesproken over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze blog wordt nader ingegaan op wat verwerking van persoonsgegevens is en wat je moet doen om persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wil je wat meer weten over de AVG? Lees dan verder!

Wat zijn persoonsgegevens op grond van de AVG?

In de AVG wordt het begrip “persoonsgegevens” uitgelegd als: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat alle informatie die naar een natuurlijke persoon herleidbaar is en waardoor een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd, aan te merken is als persoonsgegeven. De vraag is nu alleen: Wat houdt identificatie van natuurlijke personen dan in?

Je bent identificeerbaar wanneer je direct of indirect herkend kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door je naam, adres of andere kenmerken van jou als persoon. Om een voorbeeld te noemen: Mijn naam is Maaike. Door mijn voornaam alleen is niet echt te herleiden wie ik daadwerkelijk ben.

Wanneer kenbaar is dat ik werkzaam ben bij SJAK en dat ik rood haar heb, is echter duidelijk te maken wie ik ben. Hiermee wil ik aangeven dat een combinatie van gegevens, die niet op zichzelf persoonsgegevens zijn, samen wel persoonsgegevens kunnen worden. Het is dus van belang hier rekening mee te houden wanneer je bezig bent met gegevens van natuurlijke personen.

Wat is verwerking op grond van de AVG?

In de AVG wordt het begrip “verwerking” uitgelegd als: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, […], doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

De reden dat er enkele voorbeelden van bewerking zijn vervangen door […] is omdat eigenlijk alles wat je met persoonsgegevens kan doen wel aan te merken is als verwerking. Wanneer je als bedrijf vraagt aan een werknemer wat bijvoorbeeld zijn geboortedatum is om een verjaardagskalender te maken, dan is dit al aan te merken als verwerking van persoonsgegevens. Denk dus goed na of de gegevens die je wilt gaan verwerken wel verwerkt mogen worden. In de paragrafen hieronder zal worden uitlegt wanneer de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan.

Aan welke beginselen moet je voldoen om persoonsgegevens te mogen verwerken op grond van de AVG?

Je moet de persoonsgegevens op een eerlijke, transparante en rechtmatige manier verwerken. Hoe je rechtmatig persoonsgegevens verwerkt, wordt in de paragraaf hieronder nader uitgewerkt. Daarnaast moet de verwerking een doel hebben. Verder moet je zo min mogelijk persoonsgegevens verwerken en deze persoonsgegevens correct verwerken. Ook moeten deze persoonsgegevens zo kort mogelijk worden opgeslagen. Als laatste moet je zorgen dat de persoonsgegevens veilig verwerkt en bewaard worden.

Welke rechtsmatigheidsgronden zijn er op grond van de AVG waardoor persoonsgegevens verwerkt mogen worden?

Je mag persoonsgegevens verwerken wanneer je aan een rechtmatigheidsgrond voldoet. De eerste grond is het hebben van toestemming van de persoon van wie je de persoonsgegevens verwerkt. De tweede grond is dat de verwerking nodig is om aan een overeenkomst te kunnen voldoen. De derde grond is dat de verwerking nodig is om aan een verplichting uit de wet te kunnen voldoen.

Verder mag je persoonsgegevens verwerken als het om vitale belangen van een natuurlijke persoon gaat. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand op straat bewusteloos ligt en je de naam van de persoon moet doorgeven aan het ziekenhuis. Ook mag je persoonsgegevens verwerken als dit nodig is voor een taak van algemeen belang of openbaar gezag. De laatste rechtvaardigheidsgrond is dat je gerechtvaardigde belangen hebt die zwaarder wegen dan de belangen van degene van wie je persoonsgegevens verwerkt.

Neem gerust met SJAK contact op bij vragen over dit onderwerp!

Leave a Reply