You are currently viewing Het concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst

Het concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst

Welkom bij een nieuw blog van SJAK. In deze blog wordt nader ingegaan op de inhoud van het concurrentiebeding. We krijgen regelmatig vragen over dit onderwerp dus we hopen middels deze blog jullie een korte inleiding te geven over dit onderdeel van het Burgerlijk Recht.

Een concurrentiebeding is een schriftelijke afspraak die een werkgever in de arbeidsovereenkomst kan vastleggen. Het kan ook voorkomen dat een regeling voor concurrentiebeding wordt opgenomen in de CAO. In beginsel is het beding dan nog niet bindend. Ondertekent een medewerker een verklaring dat hij bekend is en instemt met de inhoud van een concurrentiebeding, welke elders is opgenomen, dan is dat voldoende om gebondenheid aan te nemen.

Het doel van het concurrentiebeding is om te voorkomen dat een ex-werknemer kennis en ervaringen gebruikt bij een andere werkgever of eigen bedrijf. Het is van groot belang dat de werknemer weet welke verplichtingen hij op zich neemt door in te stemmen met het concurrentiebeding. Wanneer een werknemer nauwelijks de tijd heeft om het volledige contract te bestuderen, dan kan het gevolg hiervan zijn dat de werknemer niet gebonden is aan het concurrentiebeding. Dit geldt echter niet als de werknemer hierop uitdrukkelijk gewezen is. Anders is het concurrentiebeding onvoldoende ter hand gesteld en heeft er te snelle gebondenheid plaatsgevonden, wat niet is toegestaan.

Een concurrentiebeding wordt opgesteld wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Het is daarom in beginsel niet mogelijk om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Indien de werkgever kan aantonen dat er sprake is van bedrijfs- of dienstbelangen mag er wel een concurrentiebeding worden opgenomen in het tijdelijk contract. Dit belang moet worden gemotiveerd, anders is het beding alsnog niet geldig.

Een vereiste voor een rechtsgeldig concurrentiebeding is dat de medewerker meerderjarig moet zijn, anders is het beding nietig volgens het Burgerlijk wetboek.

Toch nog vragen over het concurrentiebeding? Neem gerust contact met ons op via het emailadres: info@sjak-jhs.nl

Leave a Reply