You are currently viewing Haviltex arrest

Haviltex arrest

“Laten we gaan Haviltexen”

Haviltexen is geen begrip, maar een juridische term. De oorsprong van dit woord blijkt uit het Haviltex arrest (HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981, 635). Dit arrest gaat over de onderneming Haviltex die een koopovereenkomst had gesloten met ongunstige condities voor zichzelf. Zo stond er: “Tot eind 1976 heeft koper het recht de machine terug te geven voor f 20.000 (frank) exclusief BTW.” De koper van de machine gaf de machine voor 1976 terug en wilde zijn geld terug. Maar dit was niet wat Haviltex bedoelde. Hij had overduidelijk bedoeld dat de machine teruggegeven kon worden, indien er iets niet in orde was met het product. Dit stond echter niet in het contract. Ondanks dat de taalkundige uitleg van het contract er niet om loog, was de Hoge Raad het eens met Haviltex. Zo schreef de Hoge Raad:

“De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.”

Hier staat eigenlijk dat er verder mag worden gekeken dan de letterlijke woorden in het contract. Het is de bedoeling dat men kijkt naar wat de partijen over en weer hebben bedoeld ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. En daarnaast, wat hadden partijen van elkaar mogen verwachtten en deze omstandigheden?

Kortom, het Havilex-arrest is van groot belang voor het recht van tegenwoordig. Het geeft de lezer van een contract ruimte. Telkens moet men zich afvragen wat hebben de partijen verklaard en wat mag hieruit worden afgeleid.  

Leave a Reply