You are currently viewing <strong>Tegemoetkomingen voor hoge energiekosten</strong>

Tegemoetkomingen voor hoge energiekosten

Momenteel heeft bijna iedereen last van de hoge energiekosten. De overheid heeft regelingen in het leven geroepen om burgers en bedrijven met een eigen energiecontract hierin tegemoet te komen, zoals de energietoeslag, de korting voor ieder huishouden en een prijsplafond.  

Voorwaarden energietoeslag

De energietoeslag geldt alleen voor burgers. Of je in aanmerking komt voor de energietoeslag is onder andere afhankelijk van het feit of je een eigen energiecontract hebt afgesloten met een energieleverancier. Verder geldt een inkomenscriterium. Daarnaast wordt een leeftijdscriterium toegepast. Ten slotte wordt gekeken of je wel of geen student bent.

Inkomen
De exacte inkomensgrenzen kunnen per gemeente verschillen. Wel heeft de Rijksoverheid een richtlijn gegeven. In de praktijk kom je vaak in aanmerking voor de energietoeslag als je naast een eigen energiecontract per maand niet meer verdient dan 120% van het sociaal minimum. Voor personen jonger dan de AOW-leeftijd bedraagt dit voor alleenstaanden ongeveer € 1.310,05 en voor samenwonenden ongeveer € 1.871,50. Ben je al gepensioneerd, dan zijn de grenzen iets hoger: € 1.455,67 (alleenstaande) en € 1.971,05 (samenwonend). Alle voornoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag.

Leeftijd
Bij de beoordeling van de vraag of je in aanmerking komt voor de energietoeslag speelt je leeftijd een rol. Ben je jonger dan 21 jaar en voldoe je aan voormelde inkomensgrenzen, dan kom je niet in aanmerking voor de energietoeslag. Onder voorwaarden kun je in zo’n situatie in aanmerking komen voor bijzondere bijstand van de gemeente. Voor de beantwoording van de vraag of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand wordt naast jouw eigen inkomen in zo’n situatie gekeken naar de draagkracht van je ouders. Indien de draagkracht van je ouders en jouw eigen inkomen onvoldoende zijn, dan kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand. Echter, de woonbond vindt het onrechtvaardig dat mensen op basis van leeftijd worden uitgesloten van de energietoeslag. Dit omdat energie een basisbehoefte is voor iedereen. De woonbond verzoekt personen onder de 21 jaar gebruik te maken van het meldpunt van LSVb en FNV Jong. Het is wachten op het moment dat deze situatie ter beoordeling wordt voorgelegd aan de rechter.

Student
Ben je ouder dan 21 jaar, dan dient een onderscheid te worden gemaakt tussen personen welke geen en welke wel student zijn. Personen die niet studeren, een eigen energiecontract hebben en aan de bovengenoemde inkomenscriteria voldoen, komen voor de energietoeslag in aanmerking. Aan studenten ouder dan 21 jaar met een eigen energiecontract, een inkomen onder voormelde inkomensgrenzen die een aanvraag voor de energietoeslag doen, wordt in beginsel door gemeenten geen energietoeslag toegekend. Dit is overeenkomstig de antwoorden welke door de minister zijn gegeven op de door de Kamerleden Podt en Van Der Laan aan de minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen gestelde Kamervragen. Echter, de rechtbank Gelderland heeft op 5 augustus 2022 beslist dat bij het afwijzen van de aanvraag voor de energietoeslag een ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen personen die in dezelfde financiële omstandigheden verkeren, namelijk studenten en niet studenten.

Voorwaarden korting voor ieder huishouden
De korting voor een huishouden geldt zowel voor burgers als voor bedrijven. Voor het in aanmerking komen van een korting van € 190 voor de maanden november 2022 en december 2022 gelden diverse voorwaarden. Allereerst moet er sprake zijn van een kleinverbruikaansluiting voor elektriciteit en gas. Je bent een kleinverbruiker van elektriciteit als je een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3×80 Ampère. Voor gas ben je een kleinverbruiker als je een gasmeter tot het type G25 hebt. Verder moet de burger of het bedrijf deze kleinverbruikaansluiting op de 1e dag van de maanden november 2022 en december 2022 hebben. Daarnaast moet er sprake zijn van een woning, kantoor of café.

Voorwaarden prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en bepaalde MKB-ondernemers. Bij MKB-ondernemers dient een onderscheidt te worden gemaakt tussen energie intensieve bedrijven en niet energie intensieve bedrijven. Voor energie intensieve bedrijven heeft de overheid een aparte compensatieregeling in het leven geroepen, welke in dit artikel niet besproken zal worden. Voor de overige MKB-ondernemers (zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine MKB) geldt het energieplafond eveneens.
Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief € 0,40 per KWh tot een verbruik van 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabele leveringstarieven, inclusief energiebelasting en btw.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de bedoeling van de energietoeslag is om zoveel mogelijk mensen die financieel behoeftig zijn een tegemoetkoming te geven. Echter, uit het bovenstaande met betrekking tot de energietoeslag volgt dat het maar de vraag is of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze toeslag.
Hopelijk komt er voor personen die wel financieel behoeftig zijn maar momenteel nog worden uitgesloten van financiële ondersteuning op tijd nog begunstigend beleid, dan wel doet de rechter een positieve uitspraak zodat zij niet in de financiële kou blijven staan. Voor huishoudens en een bepaalde categorie bedrijven geldt voor november 2022 en december 2022 een tegemoetkoming van € 190 per maand. Om de energiekosten betaalbaar te houden voor consumenten en bedrijven is ook voor een bepaalde categorie voor 2023 een prijsplafond ingevoerd voor het verbruik van gas en elektriciteit.

Vragen
Voor vragen over voormelde regelingen kan zowel telefonisch als via de mail contact op worden genomen met SJAK. Wij zullen u dan proberen te helpen met het oplossen van uw vraagstuk.

Leave a Reply