You are currently viewing Belastingaangifte

Belastingaangifte

Als ondernemer dien je verplicht 1 maal per jaar, in beginsel vóór 1 mei, aangifte inkomstenbelasting doen. Als je vragen hebt over hoe je een aangifte inkomstenbelasting moet indienen kan je hieronder de benodigde informatie vinden. Mocht je daarna nog vragen hebben over de aangifte inkomstenbelasting, dan kan je telefonisch of via de mail contact opnemen met SJAK. Wij helpen je dan graag verder met het beantwoorden van inhoudelijke vragen, die verband hebben met de aangifte inkomstenbelasting. In deze blog vertel ik je graag iets meer over hoe je correct een aangifte inkomstenbelasting succesvol afrondt.

Aangifte doen

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting ben je verplicht om jouw aangifte digitaal te doen.

 Je kunt aangifte doen op 1 van de volgende manieren:

Inloggegevens opzoeken

Om de aangifte te kunnen indienen heb je een DigiD-code en die van je eventuele fiscale partner nodig. Als iemand anders de aangifte voor je doet, dan vraagt degene een machtiging voor je aan. Het enige dat je dan hoeft te doen is de per post ontvangen machtigingscode doorgeven aan je accountant/boekhouder. Twijfel je of je wel fiscaal partner bent? Dan kan je de website van de Belastingdienst raadplegen en zoeken op het begrip “fiscaal partnerschap”.

Gegevens winst uit onderneming verzamelen
Ben je ondernemer, dan heb je je jaarcijfers nodig, want uit deze cijfers blijkt hoe jouw bedrijf het afgelopen jaar heeft gepresteerd. De jaarcijfers bestaan uit een balans en een winst-en verliesrekening. Indien je gebruik maakt van een boekhoudpakket kan je de jaarcijfers uit je boekhoudsoftware halen.

Afschrijving
Uitgaven die je als ondernemer doet ten behoeve van jouw onderneming mogen in mindering worden gebracht op de opbrengsten. Echter, indien geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen (onder andere machines, transportmiddelen, inventaris en gereedschap)  en de waarde daarvan exclusief BTW meer dan € 450 bedraagt, dienen de kosten verdeeld te worden over de jaren waarin het bedrijfsmiddel voor de onderneming wordt gebruikt. Dit heet afschrijven.

Investeren/investeringsaftrek
Heb je als ondernemer geïnvesteerd? Dan kun je onder voorwaarden een extra bedrag ten laste van de winst brengen. Dit is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor investeringen die minder belastend zijn voor het milieu dan wel energiebesparend zijn, geldt boven op de eerder genoemde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek onder voorwaarden de Milieu- investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Een extra bedrag mag dan ten laste van de winst worden gebracht. Wil er sprake zijn van een kwalificerende milieu- of energie-investering dan dient de investering opgenomen te zijn in de Milieu-en Energielijst 2022.  

Ondernemersaftrek/urencriterium
Zelfstandigenaftrek
Je kan de zelfstandigenaftrek krijgen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Ten eerste dien je een ondernemer te zijn;
  • Ten tweede dien je te voldoen aan het urencriterium.

De zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt echter niet als je in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Startersaftrek

De startersaftrek is een aanvullend bedrag boven op de zelfstandigenaftrek die je als ondernemer kan aftrekken van de winst. De startersaftrek kan je maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar dat je ondernemer bent krijgen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Ten eerste dien je recht te hebben op de zelfstandigenaftrek.
  • Verder is het van belang dat je de afgelopen 5 jaren niet elk jaar ondernemer bent geweest voor de inkomstenbelasting;
  • Daarnaast mag je de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaren maximaal 2 keer hebben gebruikt.

Stakingsaftrek

Op het moment dat jij jouw onderneming staakt, moet je belasting gaan betalen over de stakingswinst. De stakingswinst bestaat uit het verschil tussen de werkelijke waarde welke aan de bezittingen van de ondernemer moeten worden toegekend verminderd met de fiscale boekwaarde. Daarnaast behoort tot de stakingswinst de stand van de fiscale oudedagsreserve op het moment van het staken van de onderneming. De stakingswinst wordt altijd verminderd met de stakingsaftrek. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar het bedrag is maximaal € 3.630.

Meewerkaftrek

Je kan in aanmerking komen voor de meewerkaftrek als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Ten eerste dien je een ondernemer te zijn.

Ten tweede dien je te voldoen aan het urencriterium.

  • Jouw fiscale partner werkt zonder vergoeding in jouw onderneming, of de vergoeding die jij hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.
  • Jouw fiscale partner werkt 525 uur of meer in jouw onderneming.
  • De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat je partner in jouw onderneming meewerkt. Dit varieert tussen de 1,25% en 4% van de winst.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Dit bedraagt 14% van de winst. Je kan alleen de MKB-winstvrijstelling krijgen als je een ondernemer bent. Dit betekent dat de MKB-winstvrijstelling jouw fiscale winst verlaagd. Daardoor ben je minder belasting verschuldigd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer is het een verstandige keuze om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. In geval van ziekte ben je verzekerd van een bepaald inkomen. Hiervoor betaal je premies. In het geval dat je arbeidsongeschikt wordt keert de verzekeraar jou periodiek of eenmalig een bedrag uit. Op het moment dat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat afsluiten, kan je de premies die je hebt betaald aan de verzekeraar aftrekken van jouw belastbare inkomen. De verzekeringsmaatschappij houdt loonbelasting in op de periodieke uitkeringen die je krijgt. De ingehouden loonbelasting kan je in jouw aangifte inkomstenbelasting verrekenen als voorheffing.

Jaaroverzichten bank en effecten

Van de saldi van je betaal- en spaarrekeningen en effectenportefeuille per begin en einde jaar wordt door de bank melding gemaakt bij de belastingdienst. Eveneens wordt melding gemaakt van ingehouden dividendbelasting. De belastingdienst verwerkt deze gegevens automatisch in je aangifte inkomstenbelasting.

Aftrekposten inzichtelijk maken
De bekendste vormen van aftrekposten zijn zorgkosten en giften. Indien je buiten je verzekering en je eigen risico nog veel zorgkosten privé hebt betaald is het noodzakelijk dat je bonnen hiervan hebt ter onderbouwing van de gemaakte zorgkosten. Boven een drempelbedrag dat afhankelijk is van je inkomen zijn zorgkosten aftrekbaar. Heb je veel geld uitgegeven aan bijvoorbeeld een goed doel, dan is het eveneens verstandig om de betaalbewijzen van deze giften te verzamelen. Voor de giften geldt eveneens een drempelbedrag, willen deze aftrekbaar zijn.

Geconcludeerd kan worden dat je als ondernemer veel gegevens nodig hebt om een aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen. Deze gegevens worden niet, in tegenstelling tot hetgeen bij werkgevers en banken wel gebeurt, automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst. Ter voorkoming van fouten is het verstandig om als ondernemer hulp in te schakelen van een accountant/boekhouder bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.

Leave a Reply