You are currently viewing <strong>Gebruikelijk loonregeling 2023</strong>

Gebruikelijk loonregeling 2023

Indien je in loondienst werkzaamheden verricht, is over jouw ontvangen loon inkomstenbelasting verschuldigd. Hiervoor geldt een progressieve belastingheffing. Dit betekent dat de verschuldigde inkomstenbelasting berekend wordt aan de hand van belastingschijven. Hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de verschuldigde inkomstenbelasting wordt. Indien je werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin je een aanmerkelijk belang heeft, kan het dus interessant zijn het loon op een zo laag mogelijk niveau vast te stellen. In die situatie zou namelijk alleen door de vennootschap vennootschapsbelasting verschuldigd zijn over de winst en aanmerkelijk belang heffing over het door de vennootschap aan de aandeelhouder uitgekeerde dividend. De verschuldigde vennootschapsbelasting en de aanmerkelijk belangheffing opgeteld kan in bepaalde situaties lager zijn dan de verschuldigde inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen is de gebruikelijk loonregeling in de wet opgenomen.

Wanneer is er sprake van een aanmerkelijk belang?
Een aanmerkelijk belang is aanwezig indien je, al dan niet samen met een partner:

 • Minimaal 5% van de aandelen bezit van een vennootschap; of
 • Het recht heeft om minimaal 5% van de aandelen te kunnen kopen; of
 • Minimaal gerechtigd bent tot 5% van de winst van de vennootschap; of
 • Minimaal gerechtigd bent om 5% van de stemmen tijdens een aandeelhoudersvergadering uit te brengen.
   

Wat houdt de gebruikelijk loonregeling in?

De gebruikelijk loonregeling houdt in, dat je voor de werkzaamheden welke je verricht voor de vennootschap, een gebruikelijk loon ontvangt.

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

 • Ten minste € 51.000 in 2023; of
 • Het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap; of
 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Situaties wanneer loon op lager bedrag mag worden gesteld
De hierboven beschreven regeling geldt als uitgangspunt. In bepaalde situaties mag van het bovenstaande worden afgeweken.

Andere werknemers hebben een lager loon

Indien anderen voor vergelijkbare werkzaamheden een lager loon ontvangen, dan mag het loon op dit lagere bedrag worden gesteld. Echter moet je dit wel aannemelijk maken.

Start ups
Voor start ups geldt een versoepeling van de gebruikelijk loonregeling. Het wettelijk minimumloon mag dan onder voorwaarden gehanteerd worden als gebruikelijk loon.

Vennootschap lijdt verlies
Indien een vennootschap structureel verlies lijdt, dan mag de vennootschap aan de aanmerkelijk belanghouder een lager dan gebruikelijk loon uitbetalen.
Echter, in de volgende situaties mag de houder van een aanmerkelijk belang het loon niet lager vaststellen:

 • De vennootschap lijdt incidenteel verlies.
 • De vennootschap kan de rekeningen nog steeds betalen.
 • De vennootschap kan de rekeningen niet betalen als gevolg van een oplopende rekeningcourantschuld of uitgekeerd dividend.

Advies
Ter voorkoming van discussies met de Belastingdienst achteraf is het altijd raadzaam voorafgaand schriftelijk afspraken met de Belastingdienst te maken over de hoogte van het gebruikelijk loon. Hiervoor dient het formulier “Verzoek vooroverleg” en de “Checklist vooroverleg gebruikelijk loon” op de website van de Belastingdienst te worden gebruikt.

Conclusie
Indien je een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap, geldt de gebruikelijk loonregeling. Je dient dan van de vennootschap voor de verrichte werkzaamheden een gebruikelijk loon te ontvangen. Het gebruikelijk loon mag in bijzondere situaties op een lager bedrag worden gesteld. Ter voorkoming van discussies achteraf met de Belastingdienst is het raadzaam voorafgaand over het gebruikelijk loon met de Belastingdienst schriftelijk afspraken te maken. Dit kun je doen door vooroverleg te voeren met de Belastingdienst.

Voor vragen over deze regeling kan zowel telefonisch als via de mail contact op worden genomen met SJAK. Wij zullen je dan proberen te helpen met het oplossen van het vraagstuk.

Leave a Reply