You are currently viewing <strong>Overeenkomst tot aanneming van werk</strong>

Overeenkomst tot aanneming van werk

In een eerder blog hebben we het gehad over de overeenkomst van opdracht. Nu gaan we het hebben over een andere overeenkomst. In dit blog zetten we de belangrijkste kenmerken van een overeenkomst tot aanneming van werk uiteen.

Werk van stoffelijke aard

De overeenkomst van opdracht en de overeenkomst tot aanneming van werk vertonen een aantal gelijkenissen. Maar, beide overeenkomsten hebben een aparte titel in het Burgerlijk Wetboek en kennen dus ook wezenlijke verschillen. Een overeenkomst tot aanneming van werk is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een aannemer waarbij de aannemer zich verbindt om tegen betaling een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en te leveren. De overeenkomst van opdracht zie je dan ook bijvoorbeeld terug bij een aannemersbedrijf. De door hen gelegde vloer is tenslotte een werk van stoffelijke aard: de vloer is een aanraakbaar werk.  

De overeenkomst van opdracht ziet op het verrichten van werkzaamheden die in iets ander bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. Deze overeenkomst is van toepassing op het verlenen van diensten, zoals advocaten en rijscholen dat doen. Een advocaat levert per slot van rekening geen stoffelijk (tastbaar, aanraakbaar) product op.

De aanneemsom

Kenmerkend voor de overeenkomst tot aanneming van werk is de aanneemsom. De aanneemsom is de prijs die de opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst. Voordat de aannemer begint aan zijn werkzaamheden, spreken de opdrachtgever en de aannemer vaak samen de prijs af waartegen het werk van stoffelijke aard tot stand wordt gebracht en geleverd. Maar, die prijs hoeft nog niet vast te staan.

Op het moment dat van tevoren zo’n richtprijs – of helemaal geen prijs – is afgesproken, geldt dat de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd is aan de aannemer. Bij de bepaling van een redelijke prijs wordt rekening gehouden met de tarieven die de aannemer gewoonlijk hanteert en de verwachtingen die hij bij de opdrachtgever heeft gewekt over de vermoedelijke prijs.

Wederzijdse rechten en plichten

De aannemer mag de werkzaamheden, onder zijn leiding, door een ander laten uitvoeren. Wel blijft de aannemer verantwoordelijk voor het leveren van goed werk. Bijvoorbeeld: als een vloer niet egaal is gelegd, dan is de aannemer daarvoor aansprakelijk.

Datzelfde geldt uiteraard wanneer de aannemer zijn werk zelf niet goed heeft uitgevoerd. Als het opgeleverde werk gebreken vertoont, moet de opdrachtgever aan de aannemer de gelegenheid bieden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. De opdrachtgever kan dus niet zomaar een schadevergoeding eisen. Hij moet de aannemer eerst nog een kans geven om het een en ander te herstellen, doorgaans binnen een termijn van 14 dagen.

De gevolgen van een ondeugdelijke uitvoering van de werkzaamheden komen in beginsel voor rekening van de aannemer. Denk hierbij weer aan de niet egaal gelegde vloer. Op het moment dat iemand struikelt over een scheefliggende tegel en letsel oploopt, dan komen de uit dat letsel voortvloeiende kosten in beginsel voor rekening van de aannemer. Dit ligt echter anders wanneer de vloer is verzakt doordat in het huis van de opdrachtgever een slechte ondergrond aanwezig is. Dan treft de aannemer geen blaam en draait de opdrachtgever zelf op voor de kosten.

Regelend recht

Een belangrijke slotopmerking is dat de regels omtrent de overeenkomst tot aanneming van werk van regelend recht zijn. Dat betekent dat de opdrachtgever en de aannemer samen mogen afspreken om af te wijken van de regels. Als er onduidelijk is over de gemaakte afspraken kunnen de partijen altijd terugvallen op de regels uit het Burgerlijk Wetboek.

Leave a Reply