You are currently viewing De curator

De curator

In dit blog gaan we het hebben over de curator, wat zijn taken zijn in het werkveld en hoe dit betrekking kan hebben op de ondernemers.   

De curator

Een curator is van beroep altijd een advocaat. De curator wordt door de rechtbank benoemd om het vermogen van de gefailleerde te beheren en de eigendommen van de gefailleerde te verkopen en de opbrengst onderling te verdelen met de schuldeisers.

De kerntaak van de curator is het beheren en verrekenen van de failliete boedel. Dit betekent dat de curator het geld en de waarde van de spullen van de schuldenaar in handen heeft en de opbrengst vervolgens aan de schuldeisers uitdeelt. De curator moet zich wel aan de wettelijke rangorde houden tijdens het uitdelen van de opbrengst. De rangorde bestaat uit vier categorieën:

  • Boedelschulden
  • Preferente vorderingen
  • Concurrente vorderingen
  • En niet-verifieerbare vorderingen

Voor een schuldeiser is het van groot belang om te weten op welke plek van de rangorde hij zich bevindt. Banken en andere schuldeisers zorgen voor een stevige zekerheidspositie door pand- en hypotheekrechten. Zo kan bijvoorbeeld de bank het gebouw verkopen waar de failliete onderneming in zat en het geld toe-eigenen.

De curator streeft naar een goede verdeling van het vermogen van de gefailleerde en zorgt er voor dat er geen schulden bij komen op naam van de gefailleerde. Zodra het vermogen verdeeld is en de schulden zijn afgelost, zal de curator de zaak sluiten.

Ondanks dat de curator beschikking heeft over de failliete boedel, blijft de gefailleerde nog altijd eigenaar van de boedel. De gefailleerde verliest van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behoren vermogen.

In welke situaties komt een curator voor?

Een curator wordt door de rechtbank ingezet op het moment dat de onderneming failliet is verklaard. De curator zorgt voor de bedrijfsvoering van het vermogen en de inboedel, maar ook zorgt hij ervoor dat de schuldeiser betaald krijgen uit de opbrengst van de verkoop van de bezittingen. Dit wordt ook wel liquidatie genoemd.  

Bekende faillissementszaak

Het faillissementsverhaal van meneer R. Lips is een bekende zaak binnen de faillissementswereld. In 2013 zijn zowel meneer Lips als zijn vennootschappen failliet verklaard. Meneer Lips staat sindsdien voor ongeveer 100 miljoen euro in het krijt bij verschillende banken. Voor SNS banken was het de zwaarste klap, meneer Lips had zo veel geleend bij hen SNS banken zelf bijna ook failliet verklaard werd. In deze zaak speelde de curator de rol van de tegenpartij van de schuldenaar. De curator en het Openbaar Ministerie hebben meneer Lips van faillissementsfraude beschuldigd en dreigde zelfs met een celstraf.

Wanneer heeft de curator betrekking op een ondernemer?

Als ondernemer krijg je te maken met de curator vanaf het moment dat de onderneming failliet is verklaard of wanneer je schuldeiser bent in een andere faillissementszaak. Wanneer jouw onderneming failliet is verklaard, verlies je zeggenschap over de onderneming en beheert de curator de onderneming. Mocht je zelf de schuldeiser zijn, dan zal je vanuit de curator horen of en hoeveel je terug krijgt van het volledige schuldbedrag  

Vragen 
Voor vragen over het de curator kan via de mail contact op worden genomen met SJAK. Wij zullen je dan proberen te helpen met het oplossen van het vraagstuk. 

Leave a Reply