Rechtsgebieden

Ondernemen is een proces van vallen en opstaan. Zit u in een lastige situatie dan helpen we u graag weer overeind. Door middel van een bedrijfsscreening door het oog van een ambitieuze leerling. Kunnen wij u adviseren welke mogelijkheden u heeft om in zwaar weer toch de juiste koers te houden.

Het kan gebeuren dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die iemand anders heeft geleden, of dat u zelf schade lijdt en deze terug wilt vorderen. In dat geval is het aansprakelijkheidsrecht van toepassing. Mocht u hieromtrent een vraag hebben, helpen wij u graag verder.

Niet alleen als werknemer in dienst bij een werkgever, maar ook als (startende) ondernemer is kennis van het arbeidsrecht van belang. Wij helpen graag bij zaken zoals een arbeidsovereenkomst, ontslag, ziekte, arbeidsvoorwaarden en overeenkomsten die een zzp-er aan gaat.

Het kan voorkomen dat de overheid een beslissing neemt en dat u het daar niet mee eens bent. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een vergunning die wordt afgewezen. In dit soort gevallen helpen onze studenten graag het indienen van bezwaar, of zelfs beroep. Zij kunnen alles vertellen over de mogelijkheden die er zijn tegen de besluiten van een overheidsinstantie.

Dit rechtsgebied regelt voornamelijk de totstandkoming van overeenkomsten, wanneer deze geldig zijn en wat de gevolgen zijn als een overeenkomst niet wordt nagekomen. Als ondernemer zult u waarschijnlijk regelmatig te maken hebben met koop- en verkoopovereenkomsten. Ook samenwerkingsovereenkomsten kunnen een onderdeel zijn. Bij deze en andere overeenkomsten denken wij graag met u mee.

In de wet is vastgelegd welke administratie ondernemingen moeten voeren en wat daar precies mee moet gebeuren. SJAK zet deze zaken graag op een rijtje en kan hieromtrent uiteraard adviseren.

Het goederenrecht is ook onderdeel van het vermogensrecht. Wij helpen graag bij vraagstukken omtrent bijvoorbeeld de verkrijging, overdracht of overgang van eigendom, roerend en onroerende zaken en het vestigen van zekerheden.

Uw eigen werk of idee kunt u beschermen via dit rechtsgebied. Anderen mogen dit dan slechts gebruiken als u daar toestemming voor geeft. Onder het intellectueel eigendomsrecht vallen onder andere het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht. Heeft u een uniek concept? Dan helpen wij u graag verder met het beschermen hiervan.

Niet alleen bij het oprichten van een nieuwe onderneming komt het ondernemingsrecht kijken, ook daarna blijft dit rechtsgebied een grote rol spelen. Vragen omtrent het kiezen van een rechtsvorm, het wijzigen van statuten, het overdragen van aandelen en het overnemen of fuseren van ondernemingen zijn vragen waar de studenten van SJAK een uitgebreid advies over kunnen geven.

De producent of de fabrikant is volgens de wet aansprakelijk in het geval dat er schade wordt veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Hier gelden echter verschillende regels voor. Mocht u hier mee te maken krijgen, kunnen wij u voorzien van een advies met de te nemen stappen.

Het verbintenissenrecht is onderdeel van het vermogensrecht en omvat alle overeenkomsten die partijen met elkaar sluiten. Als u vragen heeft betreffende de totstandkoming, inhoud of de beëindiging van een overeenkomst en de algemene voorwaarden, kunnen wij u daar bij helpen. Ook kunnen wij u adviseren als een overeenkomst niet wordt nagekomen.